ФОНДАЦИЯ 42: ПОЛИТИКА ЗА РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

Въведение: Фондация 42 е посветена на насърчаването на активното гражданство, демокрацията, правата на човека, екологията, културата и други жизненоважни обществени въпроси чрез своя подкаст канал – Канал 4, зад който стои изцяло младежки екип. Поддържането на ценностите на прозрачност, почтеност и свобода на изразяване е в основата на нашата мисия, а тя е да помогнем на хората, които правят добри неща в българското общество да бъдат чути, разбрани и да намерят последователи. Настоятелството на Фондация 42 признава изключителното значение на редакционната независимост при създаването на съдържание, тъй като се стремим да бъдем фар за безпристрастна информация и разнообразни гледни точки.

Декларация за ценностите и редакционната независимост: Във Фондация 42 вярваме, че истинската демокрация и информираното и активно гражданско общество се развиват в медийна среда, която се характеризира с редакционна независимост. По тази причина ние създадохме свой собствен младежки медиен канал и твърдо се придържаме към следните ценности:

1. Истина и точност: Ние вярваме в стремежа към истина и точност в нашето съдържание. Редакционната независимост позволява на нашите водещи на подкаст епизоди, създатели на видео и текстово съдържание, журналисти обективно да проучват, анализират и представят информация без пристрастия, което дава възможност на нашата аудитория да взема информирани решения.

2. Обществен интерес: Фондация 42 се ангажира чрез подкаст канала си да служи на обществения интерес. Съдържанието ни се ръководи от стремежа да предоставяме ценни идеи, да даваме възможност за представяне на стойностни хора и да промотираме ценности, да насърчаваме конструктивния диалог и да разглеждаме въпроси, които са от най-голямо значение за младите хора в България.

3. Отговорност: Ние ценим отчетността във всички аспекти на нашата дейност. Редакционната независимост дава възможност на създателите на нашето съдържание да държат отговорни за действията си отделни лица, институции и системи, допринасяйки за едно по-справедливо и прозрачно общество.

4. Приобщаване: Фондация 42 подкрепя приобщаването в съдържанието, което създаваме. Редакционната независимост ни позволява да засилваме различните гласове и гледни точки, като създаваме платформа, която отразява богатата палитра на нашата общност.

5. Образователно въздействие: Виждаме ролята си на лидери, които информират и ангажират нашата аудитория. Редакционната независимост гарантира, че съдържанието ни остава свободно от външен натиск, което ни позволява да изследваме сложни теми и да насърчаваме критичното мислене.

Основни принципи:

1. Свобода на изразяване: Фондация 42 цени и поддържа принципа на свободата на изразяване в подкаст Канал 4 и другите подкаст, видео и аудио формати. Създателите на съдържание се насърчават да изразяват своите възгледи, да представят различни гледни точки и да участват в открит диалог по теми, свързани с активното гражданство, демокрацията, правата на човека, екологията и културата.

2. Разнообразие на мненията: Ние признаваме значението на различните мнения. Фондация 42 се ангажира да предоставя платформа за различни гледни точки, като гарантира, че нашето съдържание отразява богатството и сложността на въпросите, които разглеждаме.

3. Безпристрастност: Фондация 42 поддържа надпартийна позиция. Макар да изследваме различни гледни точки, ние не се присъединяваме към никоя политическа партия и не подкрепяме конкретни политически идеологии. Нашият ангажимент е да насърчаваме информирани дискусии и гражданска активност.

4. Прозрачност: Фондация 42 е прозрачна по отношение на източниците си на финансиране и всички потенциални конфликти на интереси, които могат да възникнат. Стремим се да поддържаме открити и честни отношения с нашата аудитория, като гарантираме, че тя е информирана за контекста и мотивите зад съдържанието, което създаваме.

Процес на вземане на решения:

1. Автономия на редакционния екип: Редакционният екип на Фондация 42 има автономия при вземането на решения, свързани със създаването на съдържание, подбора на истории и цялостното редакционно ръководство.

2. Консултации: При зачитане на редакционната автономия директорът на фондацията и Съветът на настоятелите могат да дават насоки или да се консултират с редакционния екип по въпроси, които могат да повлияят на цялостната мисия и ценности на Фондация 42.

Механизми за преразглеждане:

1. Редовно оценяване: Фондация 42 извършва редовни оценки, за да гарантира, че редакционната независимост се запазва, и за да се справи с всички възникващи предизвикателства или проблеми.

2. Механизъм за обратна връзка: Създателите на съдържание се насърчават да предоставят обратна информация за всички възприети заплахи за редакционната независимост, като са налице механизми за разглеждане и разрешаване на такива опасения.
Настоящата политика за редакционна независимост, вкоренена в нашите основни ценности, отразява ангажимента на Фондация 42 за насърчаване на жизнена и независима младежка медийна платформа. Като даваме възможност на младите журналисти да изследват и засилват различните мнения, ние се стремим да допринесем за по-информирано, ангажирано и демократично общество.
Одобрено от управителния орган на Фондация 42

 

FOUNDATION 42: EDITORIAL INDEPENDENCE POLICY

INTRODUCTION: The 42 Foundation is dedicated to promoting active citizenship, democracy, human rights, ecology, culture, and other vital public issues through its podcast channel, Channel 4, managed by an all-youth team. Upholding the values of transparency, integrity, and freedom of expression is at the core of our mission, which is to amplify the voices of those contributing positively to Bulgarian society. The 42 Foundation Board recognizes the critical importance of editorial independence in content creation as we strive to be a beacon for unbiased information and diverse viewpoints.

Values statement and editorial independence:

At Foundation 42, we believe that true democracy and an informed and active civil society thrive in a media environment characterized by editorial independence. For this reason, we have created our own youth media channel and firmly adhere to the following values:

1. Truth and Accuracy: Editorial independence allows our podcast episode hosts, video and text content creators, and journalists to objectively research, analyze, and present information without bias, enabling our audience to make informed decisions.

2. Public Interest: Our content is guided by a desire to provide valuable ideas, showcase impactful individuals, promote values, encourage constructive dialogue, and address issues that matter most to young people in Bulgaria.

3. Accountability: Editorial independence enables our content creators to hold individuals, institutions, and systems accountable for their actions, contributing to a more just and transparent society.

4. Inclusion: Editorial independence allows us to amplify diverse voices and perspectives, creating a platform that reflects the rich palette of our community.

5. Educational Impact: Editorial independence ensures that our content remains free from outside pressure, allowing us to explore complex topics and encourage critical thinking.

Basic principles:

1. Freedom of Expression: Content creators are encouraged to express their views, present diverse perspectives, and engage in open dialogue on topics related to active citizenship, democracy, human rights, ecology, and culture.

2. Diversity of Opinion: Foundation 42 is committed to providing a platform for diverse viewpoints, ensuring that our content reflects the richness and complexity of the issues we address.

3. Impartiality: While we explore diverse viewpoints, we do not align ourselves with any political party or endorse any particular political ideologies. Our commitment is to promote informed discussion and civic engagement.

4. Transparency: 42 Foundation is transparent about its funding sources and any potential conflicts of interest that may arise. We strive to maintain an open and honest relationship with our audience, ensuring that they are informed about the context and motivations behind the content we create.

Decision Making Process:

1. Editorial Team Autonomy: The 42 Foundation editorial team has autonomy in making decisions related to content creation, story selection, and overall editorial direction.

2. Consultation: While respecting editorial autonomy, the Foundation Director and Board of Trustees may provide guidance or consult with the editorial team on matters that may affect the overall mission and values of the 42 Foundation.

Review mechanisms:

1. Regular evaluations: 42 Foundation carries out regular evaluations to ensure that editorial independence is maintained and to address any challenges or issues that arise.

2. Feedback Mechanism: Content creators are encouraged to provide feedback on any perceived threats to editorial independence, and mechanisms are in place to address and resolve such concerns.

This editorial independence policy, rooted in our core values, reflects Foundation 42;s commitment to fostering a vibrant and independent youth media platform. By empowering young journalists to explore and amplify diverse opinions, we aim to contribute to a more informed, engaged, and democratic society.
Approved by the governing body of the 42 Foundation.